Skip to content Skip to navigation

Về việc tham dự Hội nghị giao ban Đại học Quốc gia, Đại học Vùng

Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 32/CĐ-ĐHQG ngày 21/02/2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tham dự Hội nghị giao ban Đại học Quốc gia, Đại học Vùng.

Trân trọng./.