Skip to content Skip to navigation

Về việc tập huấn quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở năm 2022 và công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Thông báo số 166/CĐ ĐHQG ngày 24/8/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tập huấn quy định về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở năm 2022 và công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn các cấp.