Skip to content Skip to navigation

Về việc sao gửi Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư khóa XII và Thông tri số 23-TT/TU ngày 07/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 15/CĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc sao gửi Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư khóa XII và Thông tri số 23-TT/TU ngày 07/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Trân trọng./.