Skip to content Skip to navigation

Về việc phòng chống dịch bệnh covid-19.

Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 161/CĐ-ĐHQG ký ngày 31 tháng 7 năm 2020 về việc phòng chống dịch bệnh covid-19. Trân trọng./