Skip to content Skip to navigation

Về việc phản bác thông tin xuyên tạc sai sự thật về không được hưởng Bảo hiểm xã hội 01 lần trên mạng xã hội.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 

Văn phòng Công đoàn trân trọng  kính gửi Công văn số 260/CĐ-ĐHQG ký ngày 24 tháng 12 năm 2019 về việc phản bác thông tin xuyên tạc sai sự thật về không được hưởng Bảo hiểm xã hội 01 lần trên mạng xã hội. Trân trọng./.