Skip to content Skip to navigation

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn và báo cáo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XII) trình Đại hội XIII.

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 59/CĐ-ĐHQG ký ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn và báo cáo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XII) trình Đại hội XIII.

Trân trọng./.