Skip to content Skip to navigation

Về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2023.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Hướng dẫn số 165/CĐ ĐHQG ngày 24/8/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2023.