Skip to content Skip to navigation

Về việc Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Hướng dẫn số 153/CĐ-ĐHQG ngày 21tháng 3 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và  anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trân trọng./.