Skip to content Skip to navigation

Về việc hướng dẫn tiêu chí thi đua khen thưởng phong trào thi đua "Cán bộ, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo chiến thắng đại dịch covid-19" 

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 157/CĐ-ĐHQG ngày 22/10/2021 về việc hướng dẫn tiêu chí thi đua khen thưởng phong trào thi đua "Cán bộ, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo chiến thắng đại dịch covid-19" Trân trọng./.