Skip to content Skip to navigation

Về việc Hướng dẫn thủ tục, quyết toán chi công đoàn cơ sở.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Hướng dẫn số 155CĐ-ĐHQG ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Hướng dẫn thủ tục, quyết toán chi công đoàn cơ sở.

Trân trọng./.