Skip to content Skip to navigation

Về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I năm 2024

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Hướng dẫn số 84/CĐ-ĐHQG ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I năm 2024.

Trân trọng./.