Skip to content Skip to navigation

Về việc hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên tại các trường học vùng khó khăn, năm học 2018-2019 số 2.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 194/CĐ-ĐHQG ký ngày 24 tháng 9 năm 2019 về việc hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên tại các trường học vùng khó khăn, năm học 2018-2019 số 2. Trân trọng./.