Skip to content Skip to navigation

Về việc hỗ trợ lũ lụt miền trung.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 212/CĐ-ĐHQG ký ngày 14 tháng 10 năm 2020 về việc hỗ trợ lũ lụt miền trung.Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: