Skip to content Skip to navigation

Về việc hỗ trợ hoạt động từ thiện. 

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Công văn số 160/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 7 năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động từ thiện.  Trân trọng./.