Skip to content Skip to navigation

Về việc hỗ trợ chương trình "Vòng tay yêu thương" năm 2019.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 197/CĐ-ĐHQG ký ngày 30 tháng 9 năm 2019 về việc hỗ trợ chương trình "Vòng tay yêu thương" năm 2019. Trân trọng./.