Skip to content Skip to navigation

về việc động viên khen thưởng con đoàn viên công đoàn, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập.