Skip to content Skip to navigation

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các giải pháp cấp bách, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid -19. 

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi  Kế hoạch số 130/CĐ-ĐHQG ngày 25/8/2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các giải pháp cấp bách, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid -19. 

Trân trọng./.