Skip to content Skip to navigation

Về việc cuộc thi viết và thuyết trình "gia đình và phòng chống bạo lực gia đình".

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn 183/CĐ-ĐHQG ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc cuộc thi viết và thuyết trình "gia đình và phòng chống bạo lực gia đình". Trân trọng./.