Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức thi và triển lãm ảnh.

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc,

Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Thông báo số 61/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức thi và triển lãm ảnh. trân trọng./.