Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi và học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

Kính gửi: Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc,

Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 69/CĐ-ĐHQG ký ngày 18 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi và học bổng Nguyễn Đức Cảnh. trân trọng./.