Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức Hội thi "công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam”.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 

Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn số 204/CĐ-ĐHQG ký ngày 10 tháng 10 năm 2019 về việc tổ chức Hội thi "công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam”.

Trân trọng./.