Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức hội thi "tổ chức công đoàn - Nghĩa tình mùa dịch".

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Thông báo số 121/CĐ-ĐHQG ngày 08/8/2021 về việc tổ chức hội thi "tổ chức công đoàn - Nghĩa tình mùa dịch". Trân trọng./.