Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức hoạt động gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nữ công và về nguồn tại Chiến khu Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 206/CĐ-ĐHQG ngày 29/9/2022 về việc tổ chức hoạt động gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nữ công và về nguồn tại Chiến khu Rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Trân trọng./.