Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020" .

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Thông báo số 159/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 7 năm 2020 về việc tổ chức cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020".  Trân trọng./.