Skip to content Skip to navigation

Về việc tổ chức chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2024.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô,

Văn phòng kính gửi Thông báo số 261/CĐ-ĐHQG ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức chương trình trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2024.

Trân trọng./.