Skip to content Skip to navigation

Về việc báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 và đánh giá 03 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô  Công văn số 56/CĐ-ĐHQG ký ngày 11 tháng 4 năm 2019 về việc báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 và đánh giá 03 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. Trân trọng./.