Skip to content Skip to navigation

Về việc báo cáo quyết toán năm 2023.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Công văn số 50/CĐ-ĐHQG ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc báo cáo quyết toán năm 2023.

Trân trọng./.