Skip to content Skip to navigation

Về việc báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy/cô Công văn số: 64/CĐ-ĐHQG ký ngày 16/5/2016 về việc báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016.
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: mau_bao_cao_hoat_dong_ubkt.doc
Tập tin đính kèm: ve viec bao cao hoat dong ubkt 6 thang dau nam 2016.pdf