Skip to content Skip to navigation

Về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy về lãnh đạo công tác hoạt động công đoàn năm 2024.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Thông báo số 129/CĐ-ĐHQG ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy về lãnh đạo công tác hoạt động công đoàn năm 2024.

Trân trọng./.