Skip to content Skip to navigation

Về tham gia cuộc thi  ảnh nghệ thuật với chủ đê "Tự hào giải biên cương".

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Công văn số 158/CĐ-ĐHQG ký ngày 28 tháng 7 năm 2020 về tham gia cuộc thi  ảnh nghệ thuật với chủ đề "Tự hào giải biên cương".  Trân trọng./.