Skip to content Skip to navigation

Về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội.

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Công văn số 139/CĐ-ĐHQG ngày 22/9/2021 về việc triển khai Hướng dẫn 28//HD-TLĐ về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử Ban Chấp hành chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội. Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: