Skip to content Skip to navigation

Về Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Nghị quyết số 125/CĐ-ĐHQG ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: