Skip to content Skip to navigation

Về Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Nghị quyết số 66/CĐ-ĐHQG ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng./.