Skip to content Skip to navigation

Về nghe buổi nói chuyện về "Tôi lắng nghe của tác giả cuốn sách Hiểu về trái tim" với chủ đề "làm chủ cảm xúc, làm chủ hạnh phúc".

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 04/CĐ-ĐHQG ký ngày 07 tháng 01 năm 2019 về nghe buổi nói chuyện về "Tôi lắng nghe của tác giả cuốn sách Hiểu về trái tim" với chủ đề "làm chủ cảm xúc, làm chủ hạnh phúc". Trân trọng./.