Skip to content Skip to navigation

Về kết quả thi viết và bình chọn ảnh "Sài Gòn xưa và nay". 

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Công văn số 137/CĐ-ĐHQG ký ngày 08 tháng 7 năm 2020 về kết quả thi viết và bình chọn ảnh "Sài Gòn xưa và nay".  Trân trọng./.