Skip to content Skip to navigation

Về kết quả cuộc thi "Nét đẹp nữ ĐHQG-HCM". 

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Thông báo số 32/CĐ-ĐHQG ký ngày 31 tháng 3 năm 2021 về kết quả cuộc thi "Nét đẹp nữ ĐHQG-HCM". Trân trọng./.