Skip to content Skip to navigation

Về Kế hoạch triển khai Chương trình công tác của UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM năm 2023.

Kính gửi: các đơn vị,

Văn phòng kính gửi Kế hoạch số 82/KH-UBKT CĐ ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Kế hoạch triển khai Chương trình công tác của UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM năm 2023.

Trân trọng./