Skip to content Skip to navigation

Về Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy,Cô Thông báo số 136/CĐ-ĐHQG ký ngày 26/9/2016 về Hội thao của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: 1 KE HOACH Hoi thao 20 11 2016.pdf
Tập tin đính kèm: 2 DIEU LE Hoi thao 20 11 2016.pdf
Tập tin đính kèm: 2 mau dang ky MON BONG BAN 2016.doc
Tập tin đính kèm: 2 mau dang ky MON BONG CHUYEN 2016.doc
Tập tin đính kèm: 2 mau dang ky MON CAU LONG 2016.doc
Tập tin đính kèm: 2 mau dang ky MON CO TUONG 2016.doc
Tập tin đính kèm: