Skip to content Skip to navigation

Về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi Công văn số 218/CĐ-ĐHQG ký ngày 15 tháng 10 năm 2020 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trân trọng./.