Skip to content Skip to navigation

Về tổ chức báo cáo chuyên đề về An toàn vệ sinh lao động năm 2021. 

Kính gửi: Quý thầy, cô. Văn phòng Công đoàn trân trọng kính gửi quý thầy, cô Thông báo số 47/CĐ-ĐHQG ký ngày 20 tháng 4 năm 2021 về tổ chức báo cáo chuyên đề về An toàn vệ sinh lao động năm 2021. Trân trọng./.