Skip to content Skip to navigation

Quy chế - Quy Định

Tên tập tin Ngày ban hànhsắp xếp giảm dần Ngày đăng Kích cỡ Tải về Hành động
PDF icon quyet_dinh_chu_nhiem_ubkt_cong_doan_aehqg-hcm.pdf Quyết định công nhận bổ sung Ủy viên UBKT, chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM 02-04-2014 15-06-2018 451.99 KB Download
PDF icon quyet_dinh_bo_sung_uy_vien_uy_vien_thuong_v_bch_cae_aehqg-hcm.pdf Quyết định công nhận bổ sung Ban Chấp hành, Ủy viên BTV Công đoàn ĐHQG-HCM 02-04-2014 15-06-2018 463.64 KB Download
PDF icon quyet_dinh_thanh_lap_ban_tuyen_giao_cd_dhqg.pdf Quyết định thành lập Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐHQG-HCM 26-04-2018 15-06-2018 567.07 KB Download
PDF icon quyet_dinh_thanh_lap_ban_to_chuc_to_hop_cd_dhqg.pdf Quyết định thành lập Ban Tổ chức - Tổng hợp Công đoàn ĐHQG-HCM 26-04-2018 15-06-2018 616.88 KB Download
PDF icon quyet_dinh_thanh_lap_ban_tin_hoc_-_website.pdf Quyết định thành lập Ban Tin học - Website Công đoàn ĐHQG-HCM 26-04-2018 15-06-2018 577.38 KB Download
PDF icon quyet_dinh_thanh_lap_ban_tcds-ctxh_cd_dhqg.pdf Quyết định thành lập Ban Tài chính đời sống - Công tác xã hội Công đoàn ĐHQG-HCM 26-04-2018 15-06-2018 561.66 KB Download
PDF icon quyet_dinh_thanh_lap_ban_nu_cong_cd_dhqg.pdf Quyết định thành lập Ban Nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM 26-04-2018 15-06-2018 607.93 KB Download
PDF icon quyet_dinh_thanh_lap_ban_chuyen_mon_cd_dhqg.pdf Quyết định thành lập ban chuyên môn Công đoàn ĐHQG-HCM 26-04-2018 15-06-2018 488.28 KB Download
PDF icon quyet_dinh_thanh_lap_ban_doi_ngoai_cd_dhqg.pdf Quyết định thành lập Ban Đối ngoại Công đoàn ĐHQG-HCM 26-04-2018 15-06-2018 551 KB Download
PDF icon quyet_dinh_thanh_lap_ban_cspl.pdf Quyết định thành lập Ban Chính sách pháp luật Công đoàn ĐHQG-HCM 26-04-2018 15-06-2018 468.12 KB Download

Trang