Skip to content Skip to navigation

Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ
Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 
và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 

 

 

Thực hiện Công văn số 61/KH-LĐLĐ ngày 08/9/2015 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 28-KH/TBTCPV ngày 20 tháng 08 năm 2015 của Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội X về việc tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM xây dựng kế hoạch tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền để  đoàn viên công đoàn và cán bộ, viên chức, lao động (sau đây viết tắt là CBVC-LĐ) nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 (sau đây viết là Đại hội X Đảng bộ Thành phố); kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2015-2020; góp phần thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố vào cuộc sống.

2. Nêu bật thành tựu quan trọng, to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm rõ những kết quả nổi bật của Đảng bộ Thành phố trong 30 năm đổi mới.

3. Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội X Đảng bộ Thành phố gắn với tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015. Cổ vũ Đảng bộ và Nhân dân Thành phố phát huy tinh thần cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2010-2015) và kế hoạch 5 năm tiếp theo (2016-2020).

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội X Đảng bộ Thành phố phải đề cao chất lượng hiệu quả thiết thực, tuyên truyền sâu rộng đến CNVC-LĐ thành phố.

 

 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Đợt 1: Trước khi diễn ra Đại hội X Đảng bộ Thành phố (từ nay cho đến ngày 15 tháng 10 năm 2015).

- Sự trưởng thành của Đảng bộ Thành phố qua các thời kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội X Đảng  bộ Thành phố; làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội là tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ IX và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố nhiệm kỳ X (2015-2020).

- Những thành tựu của thành phố qua 30 năm đổi mới, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố, thực hiện sáu chương trình đột phá; việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố và một số kinh nghiệm thực tiễn; sự phát triển của thành phố trong 5 năm qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của CBVC-LĐ, giới thiệu những vấn đề mà CBVC-LĐ kỳ vọng vào Đại hội, mong muốn Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

- Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng .

- Những tấm gương điển hình, tiêu biểu của các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đợt 2: Trong thời gian tổ chức Đại hội X Đảng bộ Thành phố (giữa tháng 10 năm 2015).

- Những nội dung chính của dự thảo văn kiện trình Đại hội X Đảng bộ Thành phố; đặc biệt là mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng bộ, xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

- Trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội; không khí Đại hội X Đảng bộ Thành phố.

- Các hoạt động của Đại hội; hoạt động thảo luận, các tham luận và các quyết định của Đại hội; quy chế bầu cử trong Đảng, kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

- Giới thiệu, phản ánh tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và CBVC-LĐ đối với Đại hội X Đảng bộ thành phố.

- Những công trình, chương trình nổi bật phục vụ đời sống Nhân dân Thành phố; thành tích của các đơn vị chào mừng Đại hội X Đảng bộ Thành phố.

 Đợt 3: Sau Đại hội X Đảng bộ Thành phố (cuối tháng 10 năm 2015 đến trước Đại hội XII của Đảng).

- Các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội X Đảng bộ Thành phố.

- Thông báo nhanh kết quả Đại hội X Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố.

- Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố.

- Đóng góp của Đảng bộ Thành phố vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

- Giới thiệu những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

$11.    Cấp ĐHQG-HCM: Xây dựng, triển khai, tổng hợp kết quả báo cáo.

$12.    Cấp CĐCS

        - Tổ chức phát động và vận động CBVC-LĐ tích cực tham gia tìm hiểu về các kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố, về kết quả Đại hội X Đảng bộ Thành phố bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn và đặc thù CBVC-LĐ của đơn vị.

         - Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của CBVC-LĐ trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội X Đảng bộ Thành phố; chủ động, kịp thời phản ánh đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết đối với những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh.

          - Tổ chức phát động và vận động CBVC-LĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội X Đảng bộ Thành phố, Đại hội XII của Đảng. Tiến hành biều dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong đợt thi đua.

         - Thực hiện các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở cơ quan, đơn vị, những khu vực có đông CBVC-LĐ sinh sống và làm việc.

 IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

5. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X.

6. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố.

7. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố.

8. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

9. Quyết tâm xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

11. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm..

12. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

13. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM  đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện tốt tinh thần kế hoạch này và gửi báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền của đợt 1, đợt 2  về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 30/10/2015, báo cáo nội dung tuyên truyền của đợt 3 sẽ thông báo sau khi có chương trình cụ thể của Liên đoàn Lao động Thành phố. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn cần báo cáo kịp thời về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:                               

-  LĐLĐ TP “để b/c”;   

- CĐCS trực thuộc  “để t/h”;                                                                                          

-  Lưu: VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

 

Lâm Tường Thoại