Skip to content Skip to navigation

Triển khai kế hoạch phong trào thi đua mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid - 19

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 110/CĐ-ĐHQG ngày 14/7/2021 về hưởng ứng phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19” thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng dịch”     (có gửi đính kèm).

Kính đề nghị Chủ tịch Các CĐCS triển khai kế hoạch này tại đơn vị  

công văn trên sẽ được đăng tải trên trang web (http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/

Trân trọng./