Skip to content Skip to navigation

Thống kê các hoạt động CĐ ĐHQG-HCM đã triển khai xuống CĐCS

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, để các CĐCS thuận tiện theo dõi các hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM đã triển khai xuống các CĐCS và không bị chậm trễ trong việc nộp báo cáo về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM; vào thứ 6 hàng tuần Văn phòng Công đoàn sẽ gửi xuống các đơn vị bảng thống kê các hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai trong tuần và thời gian thực hiện. 
Đề nghị các CĐCS theo dõi và thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định.
Trong tuần này, Công đoàn ĐHQG-HCM gửi đến các đơn vị bảng thống kê các hoạt động từ ngày 18/3 đến ngày 04/4/2014 như sau (xem file đính kèm).
 
Trân trọng.

Tập tin đính kèm: HOAT DONG DA TRIEN KHAI TU NGAY 18-3 DEN NGAY 04-4.doc