Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn năm 2018.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Thông báo số 101/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/5/2018 Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn năm 2018.

Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: THÔNG BAO KE HOACH BOI DUONG CAC LOP TAP HUAN THANG 6-2018.pdf