Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ VN [20/10/1930-20/10/2015] và sơ kết 1 năm phong trào “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” (Số: 142/CĐ-ĐHQG )

 

 

Theo kế hoạch công tác của Công đoàn ĐHQG, Ban Nữ công  (BNC) Công đoàn ĐHQG-HCM sẽ tổ chức các   hoạt động chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ VN [20/10/1930-20/10/2015] và sơ kết 1 năm phong trào “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” với chương trình cụ thể như sau:

I. Hoạt động tại Ban Nữ công (BNC) Công đoàn cơ sở

-       Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ VN   [20/10/1930-20/10/2015]  với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và tiết kiệm tùy theo tình hình đơn vị.  Gửibáo cáo kế hoạch tổ chức   của Công đoàn cơ sở về cho  Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 15/10/2015 (có minh chứng hình ảnh, chương trình).

-      Tổ chức sơ kết 1 năm phong trào ”Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” tại đơn vị, bình xét phụ nữ ”Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” các cấp:

+      Các tiêu chí bình xét phụ nữ ”Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” (gửi đính kèm).

+      Số lượng nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu GVT – ĐVN cấp cơ sở năm học 2014 – 2015 theo tỉ lệ  tối đa 90% trong tổng số nữ đoàn viên công đoàn của đơn vị và danh sách GVT – ĐVN cấp ĐHQG theo tỉ lệ tối đa 60% trong tổng số đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu GVT – ĐVN cấp cơ sở. Danh sách gửi về cho Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 15/10/2015.

-      Tổ chức thăm hỏi, chăm lo về vật chất, tinh thần cho nữ CBVC gặp khó khăn, bệnh tật phải điều trị lâu dài.

-        Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu cho con CBVC.

II. Hoạt động Ban  Nữ công   Công đoàn ĐHQG

-    Tổ chức hoạt động chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ  nữ VN  như sau:

CHUYẾN DU KHẢO HỌC THUẬT NHÂN VĂN

“CỦ CHI – NÚI BÀ ĐEN” phối hợp với trường ĐH KHXH&NV

            Nội dung :

+            Tìm hiểu về Khu Di tích Lịch sử Văn hóa Núi Bà;

+            Tìm hiểu về Khu du di tích địa đạo Củ Chi.

-     Giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về  hoạt động  nữ công, việc phối hợp với Ban vì Sự tiến bộ của Phụ Nữ, cho cán bộ nữ công  giữa các đơn vị trong ĐHQG.

1. Thời gian:    Thứ bảy  17/10/2015.

2. Chương trình cụ thể (sẽ gửi đính kèm sau).

3. Thành phần tham dự:

 Khách mời (đại diện CĐ GDVN, LĐLĐ TP, BTV, Trưởng ban chuyên đề  CĐ ĐHQG).

-  Thành viên Ban nữ công CĐ ĐHQG-HCM và Ban tổ chức.

-   Trưởng ban nữ công các  CĐCS

-   Các chị có thành tích xuất sắc trong phong trào hai giỏi của các CĐCS được phân bổ theo số lượng như sau:

+    ĐHBK, ĐH KHTN, ĐHKHXH&NV      : 04 Chị / đơn vị 

+    CNTT, QT, KT-L                                              : 02 Chị /đơn vị 

+   Các đơn vị còn lại [17 đơn vị]              : 1 chị/đơn vị 

                        4. Kinh phí: 750.000đ/người, trong đó:   

-   Thành viên Ban nữ công: CĐ ĐHQG-HCM  hỗ trợ  500.000/người;

-   Trưởng ban nữ công các CĐCS hỗ trợ   400.000/người;   

- Các chị có thành tích xuất sắc trong phong trào hai giỏi,   CĐ ĐHQG-HCM hỗ trợ   300.000/người;  

-  Ngoài thành phần đươc CĐ ĐHQG hỗ trợ,   ĐVCĐ tham gia  phải đóng 100% kinh phí;

- Danh sách đăng ký tham dự gửi về VPCĐ trước 25/9/2015 Liên hệ Chị Hương: 0936.124.780).

Kính đề nghị Trưởng ban nữ công các CĐCS triển khai thực hiện tốt các nội dung thông báo để đảm bảo kế hoạch  tổ chức được thành công.

Trân trọng./.

                                                                                                                    TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                                                 Chủ tịch

- Như trên;                                                                                                                  (Đã ký)

- Ban Thường Vụ CĐ ĐHQG;

- Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQG-HCM;                                            

- Ban nữ công LĐLĐ TP;

- Lưu VP.                                                                                                           Lâm Tường Thoại

 

 


Tập tin đính kèm: NỘI DUNG CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN ĐỂ XÉT THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA (4).doc