Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc báo cáo Chương trình Nghị quyết Đaị hội X Công đoàn Thành phố (Số : 150 / CĐ ĐHQG)

Thực hiện Công văn 384/LĐLĐ ngày 11/9/2015 của Liên đoàn Lao động Thành phố về việc báo cáo 02 Chương trình Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Thành phố và kế hoạch 01/KH-UBKT, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Thành phố theo đề cương báo cáo đính kèm, đồng thời gửi báo cáo  qua mail congdoandhqg.hcm@gmail.com  và văn bản về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 24/9/2015.

Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Các CĐCS trực thuộc;                                                      CHỦ TỊCH

-  Lưu VP.                                                                            (Đã ký)

                                                                                       Lâm Tường Thoại