Skip to content Skip to navigation

Thông báo về tổ chức hội thi văn nghệ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM năm 2019

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý Thầy, Cô Thông báo số 207/CĐ-ĐHQG ngày 02/11/2018 về tổ chức hội thi văn nghệ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM năm 2019. Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: