Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị tổng kết CĐ ĐHQG-HCM

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM

Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, Văn phòng xin thông báo về sự thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết Công đoàn ĐHQG-HCM như sau:

Thời gian dự kiến: 06/11/2013.
Địa điểm: Phòng 512, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6 Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
Lý do thay đổi thời gian: Từ ngày 28/10 đến 30/10 Công đoàn GDVN tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn ngành giáo dục năm 2013; Trong đó Thành phần tham dự gồm có:
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM;
- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
- Văn phòng đề nghị các đơn vị gửi danh sách tham dự Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn GDVN (theo mẫu đính kèm) lên Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước 16 giờ 00, ngày 21/10/2013 (Giấy triệu tập dự hội nghị tấp huấn CĐN Văn phòng đã gửi cho Quý Thầy/Cô vào sáng thứ 2, ngày 14/10/2013);
- Giấy triệu tập dự Hội nghị tổng kết Công đoàn ĐHQG-HCM Văn phòng sẽ gửi cho Quý Thầy/Cô trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến ngày 31/10/2013.

Trân trọng.


Tập tin đính kèm: DANH_SACH_DANG_KY_DI_TAP_HUAN_CDN_NGAY_28-10.docx