Skip to content Skip to navigation

Thông báo học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
​Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính gửi Qúy Thầy/cô công văn số 03/CĐ-ĐHQG về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra nhân dân.
Thời gian học : từ ngày 20, 21/01/2015 
Địa điểm: P.617 Nhà Điều hành ĐHQG-HCM
Thành phần:      
   -  Ban Chấp hành (phụ trách công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) và UBKT các CĐCS;
   -  Ban Thanh tra nhân dân tại các đơn vị.
Văn phòng đề nghị các CĐCS gửi danh sách tham gia lớp học (theo mẫu gửi đính kèm ) về đia chỉ mail này trước ngày 16/01/2015.
 
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: THONG BAO HOC LOP BOI DUONG NGHIEP VU THANH TRA.pdf